شاخص کل بورس تهران ابتدای هفته را نیز مصبت شروع کرد به گونه ای که طی ۳ روز توانست از ۱۰۹ هزار واحد به ۱۱۵ هزار واحد برسد اما در نهایت در روزهای سه شنبه و چهارشنبه به ترتیب با ریزش ۱۶۰۰ و ۲۲۰۰ واحدی به کانال ۱۱۱ هزار واحد رسید. اکثر فعالان و تحلیلگران بازار سرمایه این ریزش را یک اتفاق طبیعی پس از رشد چشم گیر بازار طی هفته های اخیر عنوان کردند و اعتقاد دارند که این ریزش از جنس اصلاح برای یک صعود بزرگتر است.

در گروه خودرو نماد سایپا پس از رشد ۲۵ درصدی تا قیمت ۹۰۰ ریال، در روز چهارشنبه در قیمت های ۸۳۰ ریال هم معامله شد. در این گروه رشد چشم گیر خاذین برخلاف هم گروهی هایش قابل توجه بود به گونه ای که این سهم چهارشنبه به دلیل شفاف سازی قیمتی متوقف شد.

مدیرعامل رنو درباره برنامه‌ این شرکت در ایران در شرایط خروج آمریکا از برجام اعلام کرده که ما ایران را ترک نخواهیم کرد حتی اگر مجبور به کاهش فعالیت‌های خود شویم. در این هفته، مدیر بازاریابی و شبکه فروش ایران خودرو گفت: طبق آخرین مصوبه خودروهای بالای ۴۵ میلیون تومان، ۹ و شش دهم درصد و خودروهای زیر ۴۵ میلیون تومان هفت و ۱۸ صدم درصد افزایش قیمت خواهد داشت. روز دوشنبه خبر، خداحافظی سایپا دیزل از بورس، منتشر شد. شرکت سایپا دیزل با تو جه به زیان انباشته سنگین و عدم توانائی شرکت برای انتشار گزارش افزایش سرمایه از این پس در بازار پایه فرابورس بازگشایی خواهد شد.سایپا دیزل در حال حاضر هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان زیان انباشته دارد  این رقم بیش از ۵ برابر سرمایه شرکت است

درگــروه هــای اکثــرا منفــی و قرمــز پــوش ســرمایه گــذاری و واســطهگری هــای مالــی، ادامــه صــف خریــد نمــاد بــورس، 

تشـکیل صـف خریـد نمـاد وگسـتر و معامـات مثبـت نمادهای وبهمـن و معیـار جلـب توجـه مـی کـرد. دولـت آمریـکا بودجـه متعهـد شـده خـود بـه دفتـر مبـارزه بـا تروریسـم سـازمان ملل بـه ارزش دو میلیـون دالر را امـروز )چهارشـنبه( قطـع کـرده و در اعتـراض 

بـه.سیاسـتهای رئیـس روسـی ایـن دفتـر سـطح حضـور خـود را در کنفرانسـی دربـاره ایـن موضـوع کاهـش داد.

 رئیـس سـازمان بـورس بـا اشـاره بـه آخریـن اقدامهـا بـرای بازگشـایی نمـاد معامالتـی هـای وب گفـت: بـه منظـور حمایـت از سـهامداران ایـن شـرکت امـروز در خـارج از سـاعت معامـات بـورس امـکان بازخریـد سـهام از سـوی سـهامدار عمـده فراهـم شـده اسـت

سیدحسین میرشجاعیان معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی میزان بدهی دولت به بانک مرکزی را ۱۶۲ هزار میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این وزارتخانه قصد دارد اطلاعات بدهی ها را پس از ساماندهی آنها، از حالت محرمانه خارج کند. رییس کل بانک مرکزی با اعلام اجرای سیاست جدید ارزی در آینده نزدیک گفت: از این پس دلار ۴۲۰۰ تومانی به سه گروه کالایی اساسی و حیاتی، مواد اولیه و ضروری و کالاهای با اولویت کمتر تخصیص می‌یابد. رهبر انقلاب اسلامی صبح روز چهارشنبه در دیدار رئیس و نمایندگان و جمعی از کارکنان مجلس شورای اسلامی، اعلام داشتند: همانگونه که درباره «برخی کنوانسیونهای بین‌المللیِ اخیراً مطرح شده در مجلس» گفتیم، مجلس شورای اسلامی که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل  مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند. ایشان افزودند: البته ممکن است برخی مفاد معاهدات بین المللی خوب باشد اما هیچ ضرورتی ندارد با استناد به این مفاد به کنوانسیونهایی بپیوندیم که از عمق اهداف آنها آگاه نیستیم یا می‌دانیم که مشکلاتی دارند.

 

در ابتـدای بـازار، افزایـش تقاضـا در گـروه سـاختمانی موجـب، بهبــود معامــات ایــن گــروه شــد بــه طوریکــه نمــاد ثاخــت صــف خریــد پرحجمــی را تجربــه کــرد امــا ایــن گــروه نیــز همسـو بـا جـو منفـی کلـی بـازار، منفـی شـدند.

. در گـروه چـاپ و کاغذسـازی، نمـاد چافسـت پـس از برگـزاری مجمـع فـوق العـاده تصویـب افزایـش سـرمایه) افزایـش سـرمایه %۲۵۰ از محـل سـود انباشـته و %۱۴۵ سـرمایه در اختیـار هیئـت مدیـره (بـا رشـد ۵ درصـدی و صـف خریـد مـورد بازگشـایی قـرار گرفـت، 

 


مجامع شرکت های بورسی و فرابورسی در هفته آینده (هفته دوم تیر 97)

حخزر، تکنو، هرمز، پاسا و ثاباد

مجامع شرکت های بورسی و فرابورسی در هفته آینده (هفته دوم تیر 97)

خکمک، برکت، چدن، انرژی، لخزر


نحوه دریافت کد بورسی آنلاین (یا تغییر کارگزاری)        کلیک کنید

معرفی شرکت پردازش اطلاعات مالی      کلیک کنید

معرفی شرکت مشاوره سرمایه گذاری   کلیک کنید

عضویت در کانال تلگرام vip   کلیک کنید