1. مشاوره و مدیریت پرتفو (سبدگردانی) برای سبدهای شخصی و شرکت های حقوقی 


مشاهده بازدهی سیگنال های بنده در سایت صدتحلیل (مرجع رتبه بندی تحلیلگران) : goo.gl/wtDXkV


2. برگزاری سمینارهای آموزشی و تربیت تحلیلگر بازارهای مالی برای اشخاص حقیقی و نهادها (شرکت ها، دانشگاه ها و...)ایمیل:    taghinejad.mn@gmail.com

شماره تماس:  0143218-0912

تلگرام:  0143218-0912