ایمیل:    taghinejad.mn@gmail.com

شماره تماس:  0143218-0912

تلگرام : 0143218-0912