نکات مثبت سهم پدرخش:

  قرار گرفتن سهم در منطقه حمایتی (البته حمایت کم اعتبار)

 واگرایی بین قیمت و اندیکاتورهای RSI و MFI

 قرار گرفتن اندیکاتورهای   RSI و MFI در منطقه حمایتی و همچنین منطقه اشباع فروش

 قرار گرفتن در یک مثلث متقارن صعودی  این تحلیل صرفا یک پیشنهاد شخصی می باشد و ممکن است با خطا مواجه شود

تصمیم نهایی با خود شما عزیزان