سیگنال خرید سهام شماره 1

سیگنال خرید سهام - شماره 1 - شهریور 97

نماد: خصدرا

تاریخ ارائه سیگنال: 12 شهریور

توضیحات: این سهم در تاریخ 12 شهریور در -10% صف فروش بود اما از فردای آن روز رشد خود را شروع کرد و تا قیمت 2000 تومان هم رشد کرد

بازدهی: 50 درصد سود طی 3 هفته

مشاهده قیمت فعلی: کلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 2

سیگنال خرید سهام - شماره 2 - شهریور 97

نماد: چکارن

تاریخ ارائه سیگنال: 13 شهریور

توضیحات: این سهم در تاریخ 13 شهریور در-2% معامله میشد و توانست طی 3 هفته به قیمت 7800 ریال برسد

بازدهی20 درصد سود طی 3 هفته

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 3

سیگنال خرید سهام - شماره 3 - شهریور 97

نماد: تابا

تاریخ ارائه سیگنال: 13 شهریور

توضیحات: این سهم در تاریخ 13 شهریور در بازه قیمتی 4700 الی 4800 معامله میشد و توانست طی 3 هفته به قیمت 8000 ریال برسد

بازدهی60 درصد سود طی 3 هفته

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنیدسیگنال خرید سهام شماره 4

سیگنال خرید سهام - شماره 4 - شهریور 97

نماد: ثقزوی

تاریخ ارائه سیگنال: 13 شهریور

توضیحات: این سهم در تاریخ 13 شهریور در بازه قیمتی 3600  معامله میشد و توانست طی 3 هفته به قیمت 5700 ریال برسد

بازدهی60 درصد سود طی 2 هفته

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


برای مشاهده ادامه بازدهی ها روی ادامه مطلب کلیک کنید 


سیگنال خرید سهام شماره 5

سیگنال خرید سهام - شماره 5 - شهریور 97

نماد: کمنگنز

تاریخ ارائه سیگنال: 14 شهریور

توضیحات: این سهم در تاریخ 14 شهریور صف فروش بود و و توانست طی 3 هفته به قیمت 7000 ریال برسد

بازدهی: 25 درصد سود طی 2 هفته

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 6

سیگنال خرید سهام - شماره 6 - شهریور 97

نماد: تاپیکو

تاریخ ارائه سیگنال: 18 شهریور

توضیحات: این سهم در تاریخ 18 شهریور در  قیمت 1600 در حال معامله بود و طی سه هفته توانسته به قیمت 2300 برسد

بازدهی43 درصد سود طی 2 هفته

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید

سیگنال خرید سهام شماره 7

سیگنال خرید سهام - شماره 7 - شهریور 97

نماد: پارس

تاریخ ارائه سیگنال: 18شهریور

توضیحات: این سهم در تاریخ 18 شهریور در قیمت 33000 در حال معامله بود و در توانست طی سه هفته به قیمت 38000 ریال برسد و در نهایت در تاریخ 1 ابان به قیمت 45000 ریال رسید  

بازدهی36 درصد سود طی 6 هفته

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 8

سیگنال خرید سهام - شماره 8 - شهریور 97

نماد: حاریا

تاریخ ارائه سیگنال: 20 شهریور

توضیحات: این سهم در تاریخ 20 شهریور در قیمت 1840 ریال در حال معامله بود و تا قیمت 2190 ریال در 26 شهریور رسید

بازدهی: **** 

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 9

سیگنال خرید سهام - شماره 9 - شهریور 97

نماد: رتکو

تاریخ ارائه سیگنال: 21 شهریور

توضیحات: این سهم در تاریخ 21 شهریور در قیمت 11102 ریال در حال معامله بود و تا به قیمت 17000 ریال در 8 مهر رسید

بازدهی 50 درصد سود طی 2 هفته

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 10 و 11 و 12

سیگنال خرید سهام - شماره 10 11 12 - شهریور 97

نماد: قزوین، قهکمت و قلرست

تاریخ ارائه سیگنال: 24 شهریور

توضیحات: این سه سهم در تاریه 24 شهریور مقداری بالاتر از قیمت پیشنهاد در حال معامله بودند اما بعد از دو هفته هر سه سهم به هدف قیمتی خود 7400 ریال رسیدند و حتی قلرست و قزوین بیشتر هم رشد کردند

بازدهی 25 درصد سود طی 2 هفته

مشاهده قیمت فعلی (قزوین)کلیک کنید

مشاهده قیمت فعلی (قلرست)کلیک کنید

مشاهده قیمت فعلی (قهکمت)کلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 13

سیگنال خرید سهام - شماره 13 - شهریور 97

نماد: فلوله

تاریخ ارائه سیگنال: 25 شهریور

توضیحات: این سهم در تاریخ 25 شهریور در قیمت 5400 ریال صف فروش بود و توانست طی دو هفته در تاریخ 7 مهر به قیمت 7100 ریال برسد

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 14

سیگنال خرید سهام - شماره 14 - شهریور 97

نماد: قجام

تاریخ ارائه سیگنال: 25 شهریور

توضیحات: این سهم در تاریخ 25 شهریور در قیمت 3400 ریال در حال معامله بود و تا 9 مهر به 5750 ریال هم رسید 

بازدهی60 درصد سود طی 3 هفته

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 15

سیگنال خرید سهام - شماره 15 - شهریور 97

نماد: کترام

تاریخ ارائه سیگنال: 25 شهریور

توضیحات: این سهم در تاریخ 25 شهریور در قیمت 2100 ریال در حال معامله بود و تا 8 مهر به قیمت 2900 ریال هم رسید 

بازدهی30 درصد سود طی 2 هفته

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 16

سیگنال خرید سهام - شماره 16 - شهریور 97

نماد: شکلر

تاریخ ارائه سیگنال: 26 شهریور

توضیحات: این سهم در تاریخ 26 شهریور در قیمت 5400 ریال در حال معامله بود و تا تاریخ 9 مهر قیمت 7300 ریال نیز برسد

بازدهی33 درصد سود طی 2 هفته

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنید


سیگنال خرید سهام شماره 17

سیگنال خرید سهام - شماره 17 - شهریور 97

نماد: کفرآور

تاریخ ارائه سیگنال: 27 شهریور

توضیحات: این سهم در تاریخ 27 شهریور در قیمت 2100 ریال در حال معامله بود و تا تاریخ 9 مهر به قیمت 4000 ریال هم رسید

بازدهی 80 درصد سود طی 2 هفته

مشاهده قیمت فعلیکلیک کنیدعضویت در کانال تلگرام vip   کلیک کنید